ภาพกิจกรรม

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2561

  รายละเอียด

 • ประชุม ASEAN Corporate Secretaries Network (ACSN) และสัมมนา Professional Exchange Program (PEP)

  รายละเอียด

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561

  รายละเอียด

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2561

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด