สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019

(ปิดรับการลงทะเบียน)

 

เอกสารแนบ :brochure_tlca cfo cpd.pdf

รอบ : เช้า
1 สิงหาคม 2562 เวลา 09:00 - 11:00 น (60/60 คน)

ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education