สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

BDMS Company visit & IR workshop หัวข้อ “Beyond regulations: Tips for effective MD&A reporting”

 

 

เอกสารแนบ :bdmscompanyvisit&irworkshop.pdf

รอบ : บ่าย
19 สิงหาคม 2562 เวลา 12:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education