สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 3วัน) รุ่นที่ 2/2562

 

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทน้อยกว่า 2ปี

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)

 

เอกสารแนบ :professional_development_programs_edit.pdfagenda_fundamentals_2-62.pdfpayment.pdf

รอบ : รุ่นที่ 2/2562 8-10 ตุลาคม
8 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 24,610 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education