สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 3วัน) รุ่นที่ 1/2562

 

หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทน้อยกว่า 2ปี

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและวิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ)

 

เอกสารแนบ :agenda_fundamentals_for_corporate_secretaries.pdfpayment.pdfprofessional_development_programs.pdf

รอบ : รุ่นที่ 1/2561 11-13 มิถุนายน
11 มิถุนายน 2562 - 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 24,610 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education