สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018

 

 

เอกสารแนบ :agenda_sflp_2018_2.pdfpayment_sflp.pdf

รอบ : เช้า-บ่าย
29 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 30,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education