หลักสูตร Certificate in Investor Relations 2018 | Thai LCA

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตร Certificate in Investor Relations 2018

 

 

เอกสารแนบ :certificate_in_investor_relations_2018.pdf

รอบ :
3 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 32,000 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education