สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

รุ่นที่ 2/2561 หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES

 

 

เอกสารแนบ :pdf-agenda_fundamentals_for_corporate_secretaries.pdfpayment.pdfpr28518.pdf

รอบ : รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 9-10-11 ตุลาคม
9 ตุลาคม 2561 - 11 ตุลาคม 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 14,980 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education