สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP)

 

 

เอกสารแนบ :brochure_sflp.p1.pdfagenda_sflp.pdfpayment_sflp.pdf

รอบ : เช้า-บ่าย
4 ตุลาคม 2560 - 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00 - 17:00 น

บุคคลทั่วไป 26,750 บาท
ไม่มี

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education