สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

Sustainability Report Workshop : “Raising the bar for Sustainability Reporting by Deloitte”

(ปิดรับการลงทะเบียน)

 

เอกสารแนบ :sustainability reporting by deloittepptx _11-13 sep.pdf

รอบ : เช้า-บ่าย (รอบ 1) (1.5 วัน)
11 กันยายน 2562 - 12 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น (40/40 คน)


รอบ : เช้า-บ่าย (รอบ 2) (1.5 วัน)
12 กันยายน 2562 - 13 กันยายน 2562 เวลา 09:00 - 16:30 น (40/40 คน)

การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและไม่มีค่าจ่ายในการเข้าร่วมงาน

 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education