สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 3วัน) รุ่นที่ 2/2562
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2562 8-10 ตุลาคม
        วันที่ 8 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • HCM Club Company Visit
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 13:00 - 16:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education