สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท FUNDAMENTALS FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 3วัน) รุ่นที่ 2/2562
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2562 8-10 ตุลาคม
        วันที่ 8 ตุลาคม 2562 - 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES (หลักสูตร 4วัน) ปี 2562
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย วันที่13-14และ21-22 พฤศจิกายน
        วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 - 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • “Responsible Agricultural & Food Supply Chains: Roundtable Discussion”
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13:30 - 15:30 น.

  อ่านต่อ

 • TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 ครั้งที่ 2/2019 “Automation & RPA (Robot Process Automation) for Accounting”
  |--- รอบ : บ่าย
        วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 13:00 - 15:30 น.

  อ่านต่อ   (ปิดรับการลงทะเบียน)

 • TLCA IR Conference 2019: “Engaging your stakeholders through effective communications”
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย
        วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08:00 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education