สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • รุ่นที่ 2/2561 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 4 วัน) ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 15-16 และ 20-21 พฤศจิกายน
        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย
        วันที่ 29 ตุลาคม 2561 - 31 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • IR Sharing 2018 หัวข้อ “Technology and IR: How will technology Transform IR Today”
  |--- รอบ : เช้า
        วันที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09:00 - 12:00 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education