สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

อบรม / สัมมนา

Upcoming Event

 • รุ่นที่ 2/2561 หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 4 วัน) ADVANCES FOR CORPORATE SECRETARIES
  |--- รอบ : รุ่นที่ 2/2561 วันที่ 15-16 และ 20-21 พฤศจิกายน
        วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 - 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08:30 - 17:00 น.

  อ่านต่อ

 • CSR Club Conference 2018 และพิธีมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน 2561
  |--- รอบ : เช้า-บ่าย
        วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09:00 - 14:30 น.

  อ่านต่อ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education