ประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

RIC Discussion ครั้งที่ 2/2560


ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม RIC Discussion ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพูดคุยถึงประเด็นปัญหาในทางปฏิบัติของระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560  ณ SEAC Center