Activities

Activities

ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ครั้งที่ 2


ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี พาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ในการบริหารความเสี่ยงและจัดให้มีช่องทางในการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของบริษัททั้งในอุตสาหกรรมเดียวกันและอุตสาหกรรมอื่น เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสามารถนำแนวคิดไปใช้งานได้จริงในทางปฎิบัติ โดยวิทยากร คุณวิชัย ไหมทอง กรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และคุณประพล รังษีวงศ์ Analyst, Risk Management  บมจ. ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จากบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์