ภาพกิจกรรม

 • หลักสูตร Risk Management and Internal Control

  รายละเอียด

 • RIC Discussion ครั้งที่ 2/2560

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม RIC Discussion ครั้งที่ 1/2560

  รายละเอียด

 • CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้

  รายละเอียด

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด