สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน รุ่น ที่ 12


ชมรมเลขานุการบริษัท สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน (หลักสูตร 2 วัน) รุ่นที่ 12 สำหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท โดยเน้นแนวทางการปฏิบัติงานที่ควรทราบเพื่อให้สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2557 ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education