สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยครั้งที่ 5/2557


สมาคมบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Library 1989 Room โรงแรม ดุสิตธานี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education