สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

พิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่วมลงนาม ปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยคุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล นายกสมาคม และองค์กรในตลาดทุนอีก 12 แห่ง เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเสริมสร้างตลาดทุนธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” และร่วมลงนามปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนตลาดทุนไทยสู่ความยั่งยืน พร้อมเชิญชวนทุกภาคส่วนในตลาดทุนประกาศเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education