สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดกิจกรรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยกิจกรรม TLCA CFO Professional Development Program (TLCA CFO CPD) 2019 หัวข้อ “นโยบายของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการพัฒนาตลาดทุนและการสนับสนุนการทำงานของบริษัทจดทะเบียน”  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1501 สำนักงาน ก.ล.ต. 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education