สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

งานสัมมนา"Navigating the Future Thriving in Exponential Times" โดย Pascal Finette


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA) ร่วมกับ SCB Academy และ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กำหนดจัดงาน "Navigating the Future Thriving in Exponential Times" โดย Pascal Finette, Faculty ของ Singularity University จาก Silicon Valley  เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 08.30 – 12.00  น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลักดันให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมรับมือกับการ Disruption โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education