สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงานสัมมนา CS & IR Networking : การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2562 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงานสัมมนา CS & IR Networking: การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2562 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนะนำแนวปฎิบัติที่ดีในการจัดประชุม AGM

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education