สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

HCM Club Company Visit เข้าเยี่ยมชม SCB Academy


HCM Club  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม HCM Club Company Visit  เข้าเยี่ยมชม SCB Academy ศูนย์กลางการเรียนรู้เฉพาะด้านของ SCBและรับฟังการบรรยายโดยผู้บริหารของธนาคารไทยพาณิชย์ ในหัวข้อ ”People strategy is business strategy”  โดยคุณวรวัจน์ สุวคนธ์  Dean of SCB Academy และคุณธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Marketing Officer  ธนาคารไทยพาณิชย์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมผลักดันให้บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้าง People strategy ให้สอดคล้องกับ Business strategy ขององค์กร และนำแนวคิดในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไปถ่ายทอดต่อระหว่างบุคลากร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององค์กร และปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ SCB Park Plaza 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education