สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการ สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 10


มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและมูลนิธิอีดีพี จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิของภาคธุรกิจ รวมถึงการยกระดับความสำคัญของครูต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education