สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2560


ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2560 เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท เน้นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ควรทราบและสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงมุ่งทักษะในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ วันที่ 22 – 23 และ 28 – 29 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education