สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ภายใต้หัวข้อ “Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) ภายใต้หัวข้อ “Beyond Accounting : Strategies to improve performance and financial management for sustainable success” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อยกบทบาทของผู้บริหารด้านการเงินและบัญชีให้สามารถทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในลักษณะ Business partner เมื่อวันที่ 4 – 6 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education