สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ และกรรมการและที่ปรึกษา HCM Club เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำซี.พี. (C.P. Leadership Development Institute)


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ และกรรมการและที่ปรึกษา HCM Club เข้าเยี่ยมชมสถาบันพัฒนาผู้นำซี.พี. (C.P. Leadership Development Institute) อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำแนวคิดในด้านการสร้างผู้นำ และตัวอย่างกรณีศึกษาการพัฒนาบุคลากรในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปปรับใช้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education