สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

HR Pain Point Forum ในหัวข้อ “How Employee Engagement can improve your organization performance and culture?”


Human Capital Management Club (HCM) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยได้จัดงาน HR Pain Point Forum ในหัวข้อ “How Employee Engagement can improve your organization performance and culture?”  ในวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ ห้อง The Campus  โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education