สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา “SDGs Implementation: Learned from the Pros” ี


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา “SDGs Implementation: Learned from the Pros” เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนมีการดำเนินงานอย่างยั่งยืน (Sustainable Development)

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education