สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัดหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2017 รุ่นที่ 1/2560


ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัดหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2017 รุ่นที่ 1/2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฎิบัติงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยเน้นแนวทางการปฎิบัติงานที่นักลงทุนสัมพันธ์ควรทราบ รวมทั้งขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบ บทบาทและความสำคัญของงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการปฎิบัติงานนักลงทุนสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ 23 – 24 - 25 สิงหาคม 2560 ณ SEAC Center ชั้น 2 ตึก FYI อาคาร 2 เขตคลองเตย 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education