สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560


ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2560 (หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทน้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ที่สนใจ) เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับเลขานุการบริษัทในเรื่องบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการบริษัท กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท โดยเน้นแนวทางในการปฏิบัติงาน (Practice) ที่ควรทราบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรสามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้อย่าง มีประสิทธิภาพและถูกต้อง  เมื่อวันที่ 27 - 28 - 29 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี พาร์ค

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education