สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย จัดเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน


CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย จัดเสวนาว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก ประเทศไทย ชั้น 31 อาคารเอไอเอ ถ. รัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติในบริษัทเอกชน และสร้างความรู้ความเข้าใจของการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education