สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานสัมมนา “บทบาทของบริษัทจดทะเบียนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และงานสัมมนา “บทบาทของบริษัทจดทะเบียนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องซาลอน บี  ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท

สำหรับงานสัมมนา “บทบาทของบริษัทจดทะเบียนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” 

ในหัวข้อ “แม่นํ้าเปลี่ยนทิศ” ประสบการณ์ของผู้บริหารในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของธนาคารพาณิชย์เพื่อรับมือกับ Technology Disruption  โดย คุณธนา เธียรอัจฉริยะ  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

และหัวข้อ “บทบาทของบริษัทจดทะเบียนในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0”

โดย คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ  ประธานกรรมการ บมจ. บ้านปู  และที่ปรึกษา นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

       คุณอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล  ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป และกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

       คุณเกศรา มัญชุศรี  กรรมการและผู้จัดการ  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

       คุณเพ็ญศรี  สุธีรศานต์  ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education