สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Myanmar


TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 International Field Trip ระหว่างวันที่ 6 – 11 มีนาคม 2560 ณ ประเทศเมียนมาร์ 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education