สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

หลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด


คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บจก.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง พร้อมรับฟังการบรรยายภาพรวมของกลุ่มบริษัท ยูนิลีเวอร์ในประเทศไทยและเยี่ยมชมอาคารยูนิลีเวอร์เฮาส์ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานใหญ่ยูนิลีเวอร์เฮาส์ ถนนพระราม 9 

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education