สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Cambodia


TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 International Field Trip ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศกัมพูชา

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education