สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมรมเลขานุการบริษัทไทย จัดงาน CS & IR Networking : การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2560 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่


ชมรมเลขานุการบริษัทไทย จัดงาน CS & IR  Networking : การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2560 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่  เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education