สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อร่วมจัดทำแผนดำเนินงานชมรม CSR Club


ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนดำเนินงาน 3 ปีของชมรม CSR Club โดยคณะกรรมการ CSR Club เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 702-703 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education