สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดโครงการ CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้ เพื่อเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีแนวปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังสามารถเป็นต้นแบบให้กับบริษัทอื่นๆ ได้ปฏิบัติตาม  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ ทิสโก้ทาวเวอร์

เอกสารแนบ :
cac_company_visit_tisco_handout.pdfชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education