สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 5 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและเอกชนที่จะช่วยส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับความสำคัญของครูกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2557 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education