สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 4


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 4 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาส ให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาและเอกชนที่จะช่วยส่งเสริมแนวความคิดเกี่ยวกับความสำคัญของครูกับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education