สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หัวข้อ“นวัตกรรมโซลาร์เพื่อที่อยู่อาศัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ณ โครงการ เสนาปาร์ควิลล์ รามอินทรา กม.9

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Myanmar

  EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Myanmar

  รายละเอียด

 • หลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จากัด

  คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บจก.ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2017 - Company Visit บจก.แมคไทย

  คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit บจก.แมคไทย

  รายละเอียด

 • EDP Class of 2017 - Company Visit ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspring Campus (AICA) จ.พระนครศรีอยุธยา

  คณะนักศึกษาหลักสูตรTLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit ศูนย์การเรียนรู้ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน Amazon Inspring Campus (AICA) จ.พระนครศรีอยุธยา

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2017 International Field Trip to Cambodia

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2017 International Field Trip ระหว่างวันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ประเทศกัมพูชา

  รายละเอียด

 • คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum)

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program EDP Class of Year 2017: Building Regional Leaders Company Visit พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (Investment Discovery Museum)

  รายละเอียด

 • ชมรมเลขานุการบริษัทไทย จัดงาน CS & IR Networking : การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2560 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย จัดงาน CS & IR Networking : การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2560 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อร่วมจัดทำแผนดำเนินงานชมรม CSR Club

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนดำเนินงาน 3 ปีของชมรม CSR Club เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 702-703 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดโครงการ CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education