สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

  • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 1

    สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) เปิดตัวโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิ่มพ์ของชาติ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากคุณสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงาน

    รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education