สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • First Trading Day บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จำกัด (มหาชน)

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ [VPO]

  รายละเอียด

 • Knowledge Sharing : Company Visit by TLCA ครั้งที่ 1/2557

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดโครงการ Knowledge Sharing : Company Visit byTLCA" ครั้งที่ 1/2557

  รายละเอียด

 • ประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2557

  รายละเอียด

 • EDP 14 สำเร็จหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  ขอแสดงความยินดีกับคณะนักศึกษา EDP 14 ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program

  รายละเอียด

 • EDP Forum ครั้งที่ 3/2014

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดงาน EDP Forum ครั้งที่ 3/2014 เพื่อให้ EDP Alumni ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  รายละเอียด

 • Roundtable Discussion #3 : กรณีศึกษาโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จัด Roundtable Discussion ครั้งที่ 3

  รายละเอียด

 • First Trading Day บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ [JSP]-mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ [JSP]-mai

  รายละเอียด

 • EDP 14 Company visit สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

  คณะนักศึกษาหลักสูตร TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 14 เข้าเยี่ยมชมดูงาน สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • การจัด Workshop เรื่อง ESG

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เรื่อง “ESG”

  รายละเอียด

 • โครงการประกวดรายงานความยั่งยืนประจำปี 2557

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2557 (Sustainability Report Award 2014)

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education