สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • First Trading Day บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - GPSC (SET)

  คุณเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) - GPSC (SET)

  รายละเอียด

 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 3 “Enhancing the Competitiveness of Thai Companies”

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 7

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย มูลนิธิอีดีพี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 7 เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ครูได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) [TVT] -mai

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ First Trading Day บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหาชน) [TVT] -mai

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) - SLP (SET)

  คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) - SLP (SET)

  รายละเอียด

 • First Trading Day บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - PMTA (SET)

  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และ คุณจิราภรณ์ ยินชัย รองผู้อำนวยการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) - PMTA (SET)

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 และการปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานและการบริหารงานของสมาคมฯ และรับฟังการปาฐกถาพิเศษ โดย หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี

  รายละเอียด

 • HCM Forum 1/2015 : “Generation X, Y, Z : Diversity in the workplace เพราะหลาย Gen จึงเป็นเรื่อง”

  ชมรม Human Capital Management Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน HCM Forum 1/2015 หัวข้อ “Generation X, Y, Z : Diversity in the workplace เพราะหลาย Gen จึงเป็นเรื่อง”

  รายละเอียด

 • การประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 2/2558

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ครั้งที่ 2/2558

  รายละเอียด

 • IR Workshop ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ "CEO in IR role and his key challenges”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม IR Workshop ครั้งที่ 1/2558 หัวข้อ "CEO in IR role and his key challenges”

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education