สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน EDP Alumni Forum หัวข้อ “Sharing travel experiences to CLMV – How it change your perspectives?”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงาน EDP Alumni Forum หัวข้อ “Sharing travel experiences to CLMV – How it change your perspectives?”

  รายละเอียด

 • TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 4

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับ International Institute for Management Development (IMD) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จัดหลักสูตร TLCA Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 4

  รายละเอียด

 • ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2559

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดประชุมคณะกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย ครั้งที่ 2/2559

  รายละเอียด

 • Project Presentations (Cambodia & Laos) หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2016: Building Regional Leaders

  Project Presentations (Cambodia & Laos) หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2016: Building Regional Leaders

  รายละเอียด

 • โครงการ Young Corporate Financial Officer 2016

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุนจัดโครงการ Young CFO-Corporate Financial Officer 2016

  รายละเอียด

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2559

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 1/2559 (หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทน้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ที่สนใจ)

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดประชุมหารือแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2016 International Field Trip to Vietnam

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2016 International Field Trip ระหว่างวันจันทร์ที่ 13 - วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศเวียดนาม

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice

  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคราวน์ พลาซ่า ลุมพินี พาร์ค

  รายละเอียด

 • EDP Class of Year 2016 International Field Trip to Myanmar

  TLCA Executive Development Program (EDP) Class of Year 2016 International Field Trip ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2559 ณ ประเทศเมียนมาร์

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education