สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016)

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องผาสุก ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท

  รายละเอียด

 • งานสัมมนา Knowledge Sharing หัวข้อ“Cross-TeamCollaboration for Sustainability and Innovation”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา Knowledge Sharing หัวข้อ“Cross-TeamCollaboration for Sustainability and Innovation”

  รายละเอียด

 • ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดงาน HR Pain Point Forum ในหัวข้อ

  ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดงาน HR Pain Point Forum ในหัวข้อ "Managing HR Big Data for Strategic Decisions"

  รายละเอียด

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป Sustainable Development Knowledge Sharing ในหัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงงานสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

  รายละเอียด

 • โครงการ สร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 9

  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและมูลนิธิอีดีพี จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแนวความคิด แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิของภาคธุรกิจ รวมถึงการยกระดับความสำคัญของครูต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

  รายละเอียด

 • IR Professional Development Program : "Certificate in Investor Relations 2016"

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัดหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2016

  รายละเอียด

 • CSIA Roundtable Meeting

  Corporate Secretaries International Association (CSIA) กำหนดจัดประชุม CSIA meeting 2016 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 8

  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและมูลนิธิอีดีพี จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 8

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education