สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • IR Professional Development Program : "Certificate in Investor Relations 2016"

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) จัดหลักสูตร Certificate in Investor Relations 2016

  รายละเอียด

 • CSIA Roundtable Meeting

  Corporate Secretaries International Association (CSIA) กำหนดจัดประชุม CSIA meeting 2016 ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559

  รายละเอียด

 • โครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 8

  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยและมูลนิธิอีดีพี จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพแม่พิมพ์ของชาติ รุ่นที่ 8

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

  ชมรม CSR Club สมาคมฯ จัดประชุมคณะกรรมการ CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม ชั้น 30 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

  รายละเอียด

 • หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท (หลักสูตร 3 วัน) Fundamentals for Corporate Secretaries รุ่นที่ 2/2559 (หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านเลขานุการบริษัทน้อยกว่า 2 ปี หรือผู้ที่สนใจ)

  รายละเอียด

 • สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมจัดสัมมนาให้แก่กรรมการผู้จัดการบริษัทจดทะเบียนในหัวข้อ

  สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกันจัดสัมมนาให้แก่กรรมการผู้จัดการบริษัทจดทะเบียนในหัวข้อ "รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฎิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง"

  รายละเอียด

 • ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ครั้งที่ 2

  ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดหลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ครั้งที่ 2

  รายละเอียด

 • ชมรม Human Capital Management ร่วมกับบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน “Managing Your Family Business Succession Management Professionally”

  ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับบริษัท เอออน ฮิววิท (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงาน “Managing Your Family Business Succession Management Professionally”

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ Sustainable Development Knowledge Sharing ในหัวข้อ "การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

  รายละเอียด

 • Center for Building Competitive Enterprises (CBCE) organized “CBCE Information Day" on 21 September 2016

  ศูนย์ CBCE จัดกิจกรรม CBCE Information Day เพื่อให้รายละเอียดแก่บริษัทที่สนใจสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศูนย์ CBCE

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education