สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

กิจกรรม

ภาพกิจกรรม

 • ชมรมเลขานุการบริษัทไทย จัดงาน CS & IR Networking : การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2560 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย จัดงาน CS & IR Networking : การเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม AGM ปี 2560 สำหรับบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อร่วมจัดทำแผนดำเนินงานชมรม CSR Club

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรม Workshop เพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนดำเนินงาน 3 ปีของชมรม CSR Club เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 702-703 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดโครงการ CAC Company Visit ศึกษาดูงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กลุ่มทิสโก้

  รายละเอียด

 • ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “รู้จักพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ IR ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร?”

  ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TIRC) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “รู้จักพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฉบับใหม่ IR ต้องเตรียมพร้อมอย่างไร?”

  รายละเอียด

 • โครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 (Sustainability Report Award 2016)

  CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ จัดพิธีมอบรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  รายละเอียด

 • สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ณ ห้องผาสุก ชั้น 3 โรงแรมเจดับบลิว แมริออท

  รายละเอียด

 • งานสัมมนา Knowledge Sharing หัวข้อ“Cross-TeamCollaboration for Sustainability and Innovation”

  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดงานสัมมนา Knowledge Sharing หัวข้อ“Cross-TeamCollaboration for Sustainability and Innovation”

  รายละเอียด

 • ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดงาน HR Pain Point Forum ในหัวข้อ

  ชมรม Human Capital Management (HCM Club) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ได้จัดงาน HR Pain Point Forum ในหัวข้อ "Managing HR Big Data for Strategic Decisions"

  รายละเอียด

 • หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries

  ชมรมเลขานุการบริษัทไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จัดหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท Advances for Corporate Secretaries

  รายละเอียด

 • ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป

  ชมรม CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านความยั่งยืน บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป Sustainable Development Knowledge Sharing ในหัวข้อ การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงงานสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

  รายละเอียดชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education