สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 81
 • ICHI
 • อิชิตัน กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 6 มิถุนายน 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อิชิตัน กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
2922/301-303 ชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จินดา สงรอด
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย  อภิชาติ  สุขจิรวัฒน์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พรภักฆศิ์ จันทร์ผ่องศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย ตัน ภาสกรนที
 2. นาย ธนพันธุ์ คงนันทะ
 3. นาย อภิชาติ สุขจิรวัฒน์

 • 82
 • KTIS
 • เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 8 พฤษภาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ซูการ์ คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
24 อาคารเอกผล ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย สุชาติ พิพัฒนชัยพงศ์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นงลักษณ์ เสียงเพราะ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว มนธีร์ พลอยสุข
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ชมพูนุท เอมอ่อน
 2. นางสาว นงลักษณ์ เสียงเพราะ
 3. นางสาว อานิตา สุขแท้

 • 83
 • SUTHA
 • สุธากัญจน์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 9 เมษายน 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สุธากัญจน์

ที่ตั้งสำนักงาน :
89 คอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ธิดารัตน์ สีหวัลลภ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย สมชาย จตุรานนท์
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • - -
 • • Human Capital Management
 • นางสาว กรรณิการ์ บุราญรมณ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว ธิดารัตน์ สีหวัลลภ
 2. นางสาว อมรพันธ์ สุวรรณรัตน์
 3. นางสาว กรรณิการ์ บุราญรมณ์

 • 84
 • MEGA
 • เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 มีนาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์

ที่ตั้งสำนักงาน :
384 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6 ถนนพัฒนา 3 แพรกษา เมือง สมุทรปราการ 10280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุจินตนา บุญวรภัทร
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย อจิต กุมาร์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ดีพัค ปันจวานี
 • • CSR
 • นางสาว สุจินตนา บุญวรภัทร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว พรชนน มากทรัพย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิเวก ดาวัน
 2. นาย โธมัส อับบราฮัม
 3. นางสาว สุจินตนา บุญวรภัทร

 • 85
 • PCSGH
 • พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 18 มีนาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง

ที่ตั้งสำนักงาน :
2/1-9 ถนนมิตรภาพ โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30280

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว บุษรา บัวเผื่อน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ปราณี นามมะเริง
 • • CSR
 • นาง ปราณี นามมะเริง
 • • Human Capital Management
 • นาง ปราณี นามมะเริง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย อังกฤษ รุ่งโรจน์กิติยศ
 2. นาย กรวุฒิ ชิวปรีชา
 3. นางสาว บุษรา บัวเผื่อน

 • 86
 • NMG
 • เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 10 มีนาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
1858/121-122,124-128 อินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น28-31 ถนนบางนาตราด บางนา บางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว มัธยา โอสถานนท์
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ยศ บุญยืน
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ดวงสุรีย์ กุลสิริวลี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย สมชาย มีเสน

 • 87
 • AJA
 • เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 มีนาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
30/10-14 ซอยตั้งพัฒนาไพศาล ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 74000

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย กันต์ อรรฆย์วรวิทย์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ปรางทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์
 2. นางสาว วนิดา ระวังกลาง

 • 88
 • CSS
 • คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 7 กุมภาพันธ์ 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
329 หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว นงนุช เตมีศรีสุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาง ประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง ประภัสสร ลักษณ์วุฒิวงศ์

 • 89
 • BLISS
 • บลิส-เทล
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 31 มกราคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
บลิส-เทล

ที่ตั้งสำนักงาน :
96 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว อัญชุกร -
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว พิชญ์สินี มิตรานนท์
 • • CSR
 • นางสาว ภวรัญชน์ อินแก้ว
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ภวรัญชน์ อินแก้ว
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง เพชรัตน์ ทองแตง
 2. นาย พิมพ์พิชชา อัสสานุรักษ์

 • 90
 • MSC
 • เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเทคโนโลยี
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 22 มกราคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น

ที่ตั้งสำนักงาน :
400 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 หนองบอน ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง นิตยา ธนวิริยะกุล
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว สุเมตตา จิตต์ศิริผล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิชญ์สินี  วงศ์ปราโมทย์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ฐิตาภา ผ่องสุขสกุล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว เกศรินทร์ พิทักษ์ตุ้ม
 • • CSR
 • นางสาว พิชญ์สินี วงศ์ปราโมทย์
 • • Human Capital Management
 • นางสาว สำลี นุ่มศรี
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง นิตยา ธนวิริยะกุล
 2. นางสาว สุเมตตา จิตต์ศิริผล

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education