สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

TH : EN

บริษัทสมาชิก

รายชื่อบริษัทสมาชิก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 


 • ลำดับ
 • ชื่อย่อ
 • รายชื่อบริษัทสมาชิก
 • หมวดธุรกิจ
 • วันเริ่มสมาชิกภาพ

 • 71
 • NCL
 • เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 17 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์

ที่ตั้งสำนักงาน :
56/9-10 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 12/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน บุคคโล ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • CSR
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
 • • Human Capital Management
 • นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย กิตติ พัวถาวรสกุล
 2. นางสาว เนติรัด สังข์งาม
 3. นางสาว รุ่งอรุณ บงกชกนก

 • 72
 • PLANB
 • แพลน บี มีเดีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 6 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
แพลน บี มีเดีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
298/64-65 ถนนพิษณุโลก สี่แยกมหานาค ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย เกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เกษมศานต์ อิทธิธรรมวินิจ
 2. นาย วัชรพงศ์ ลีโทชวลิต
 3. นางสาว รุ่งกานต์ นิลรัต

 • 73
 • EPG
 • อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 5 มีนาคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
770 หมู่ 6 ถนนเทพารักษ์ เทพารักษ์ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ประภาวดี ณ ระนอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ประภาวดี ณ ระนอง
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย เจตนันท์ เอื้อเสถียร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว วีณา เปรมตุ่น
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เฉลียว วิทูรปกรณ์
 2. นางสาว เนาวรัตน์ วิทูรปกรณ์
 3. นางสาว ประภาวดี ณ ระนอง

 • 74
 • TSR
 • เธียรสุรัตน์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 24 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เธียรสุรัตน์

ที่ตั้งสำนักงาน :
43/9 หมู่ที่ 7 ซอยชูชาติอนุสรณ์ 4 บางตลาด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว จุฑามาศ มาลัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ทวารัตน์ เต็งทอง
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย เอกรัตน์ แจ้งอยู่
 2. นางสาว เธียรวรรณี แจ้งอยู่
 3. นางสาว จุฑามาศ มาลัย

 • 75
 • PSTC
 • เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 6 กุมภาพันธ์ 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี

ที่ตั้งสำนักงาน :
325/1 พีเอสที ถนนพหลโยธิน สายไหม สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว กรรณิการ์ เอี้ยพิน
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว สลินทิพย์ ช่างประดิษฐ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศรุดา อาชว์สุนทร
 • • CSR
 • นางสาว กรรณิการ์ เอี้ยพิน
 • • Human Capital Management
 • นางสาว อนงค์ พานิชเจริญนาน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย พระนาย กังวาลรัตน์
 2. นางสาว กรรณิการ์ เอี้ยพิน
 3. นางสาว สลินทิพย์ ช่างประดิษฐ์

 • 76
 • NDR
 • เอ็น.ดี. รับเบอร์
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 มกราคม 2558

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เอ็น.ดี. รับเบอร์

ที่ตั้งสำนักงาน :
129 - ชั้น- ซอย- ถนนหนองชาก-พนัสนิคม หนองอิรุณ บ้านบึง ชลบุรี 20220

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวณิชชา
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว พิมพ์วรรณ พูลผล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว วาสนา อภัยจิต
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว พิมพ์วรรณ พูลผล
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาง จุฑารัตน์ ลพนานุสรณ์
 • • CSR
 • นางสาว วาสนา อภัยจิต
 • • CSR
 • นางสาว พิมพ์วรรณ พูลผล
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ฐิติกาญจน์ ไชยชยม์ชนก
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นางสาว พิมพ์วรรณ พูลผล
 2. นางสาว วาสนา อภัยจิต

 • 77
 • SPA
 • สยามเวลเนสกรุ๊ป
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 12 ธันวาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
สยามเวลเนสกรุ๊ป

ที่ตั้งสำนักงาน :
483 ถนนประชาสงเคราะห์ ดินแดง ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาย ปริญ เอกมโนชัย
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ยลวรรณ เอี่ยมอลงกรณ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย ณรัล วิวรรธนไกร
 • • CSR
 • นาย ณรัล วิวรรธนไกร
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ลาวัณย์ หมั่นเรียน
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย วิบูลย์ อุตสาหจิต
 2. นาย ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์
 3. นาง ฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

 • 78
 • VGI
 • วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มบริการ
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 3 พฤศจิกายน 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย

ที่ตั้งสำนักงาน :
21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนวิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง จันทิมา กอบรรณสิริ
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นางสาว ชามา เศวตบดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นาย พิภพ อินทรทัต
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ตามตะวัน ศรีแหลมทอง
 • • CSR
 • นาง สุนันญา ศรีน้อยขาว
 • • CSR
 • นางสาว ตามตะวัน ศรีแหลมทอง
 • • Human Capital Management
 • นาง สุนันญา ศรีน้อยขาว
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง จันทิมา กอบรรณสิริ
 2. นางสาว ตามตะวัน ศรีแหลมทอง
 3. นางสาว ชามา เศวตบดี

 • 79
 • TAE
 • ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มทรัพยากร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 20 ตุลาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

ที่ตั้งสำนักงาน :
888/114 มหาทุนพลาซ่า ชั้น11 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นาง สมฤดี สุวรรณรูป
 • • Human Capital Management
 • นางสาว จริยา ดอนจันทร์หอม
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาง สมฤดี สุวรรณรูป
 2. นาง ประภัสสร กันทะวงศ์
 3. นางสาว ธีรนันท์ คุณะเกษม

 • 80
 • SAPPE
 • เซ็ปเป้
 • ประเภทวิสาหกิจ :
 • กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • เริ่มสภาพสมาชิก :
 • 2 กรกฎาคม 2557

ชื่อที่ใช้ประกอบวิสาหกิจ (บมจ.) :
เซ็ปเป้

ที่ตั้งสำนักงาน :
2 ซอยพระรามเก้า 28 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ผู้ติดต่อ :
 • • เลขานุการบริษัทไทย
 • นางสาว ศรัณยา ธนาวดี
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธนกร โกศิลป์สุข
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ธาดา ศิริปมิตต์กุล
 • • นักลงทุนสัมพันธ์
 • นาย ชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ศรัณยา ธนาวดี
 • • บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
 • นางสาว ปาลิกา โมกขะเวส
 • • CSR
 • นาย ชินวิทย์ เลิศบรรณพงษ์
 • • CSR
 • นางสาว ณัชชา อ้วนแพง
 • • Human Capital Management
 • นาย จิรวัฒน์ ปิ่นปรีชาชัย
 • • Human Capital Management
 • นางสาว ธนวันต์ โปธา
รายชื่อผู้แทนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี

 1. นาย นที อ่อนอิน
 2. นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์
 3. นางสาว ศรัณยา ธนาวดี

ชมรมภายใต้การบริหารสมาคมฯ

Executive Education